Yaşam Öyküsü - Güncel biyografi sitesi - www.yasamoykusu.com

Numan Menemencioğlu

1891 yılında Bağdat'ta doğdu.
Maliye bakanlarından Menemenli zade Rıfat beyin oğludur. İptidai ve rüştiye öğrenimini Selanik'te, terakki öğrenimini İstanbul'da, idadi öğrenimini Fransız For Lisesinde, yüksek tahsilini Lozan Darülfünunu Hukuk Fakültesinde yapmıştır.
1914 yılında Viyana Sefareti III. katibi, II. katibi, 1 Mart 1916 tarihinde Bern Sefareti maiyetine muvakkaten memur oldu. 2 Ocak 1920 tarihinde Bern Sefareti maiyetine memur oldu. İstanbul'un işgali üzerine umum hariciye memurları meyanında açıkta kalmıştır.
20 Ocak 1923 tarihinde Bern Sefareti 2'nci katipliğine, 16 Haziran 1923 tarihinde Bükreş mümessilliği başkatipliğine, 1 Kasım 1926 tarihinde Budapeşte büyükelçiliği maslahatgüzarlığına, 14 Haziran 1927 tarihinde Beyrut baş şehbenderliğine, 1 Haziran 1928 tarihinde hariciye vekaleti I. daire umum müdürlüğüne, 1 Haziran 1929 yılında 1'nci sınıf elçi derece ve payesiyle hariciye vekaleti müsteşarlığına, 11 Haziran 1933 tarihinde büyükelçi unvanı ile hariciye vekaleti katibi umumiliğine tayin edildi.
5 Nisan 1937 tarihinde CHP'den 5'nci dönem Gaziantep milletvekili oldu. Hariciye vekaleti siyasi müsteşarı, 2 Aralık 1937 tarihinde ikinci defa hariciye katibi umumisi oldu.
10 Ağustos 1942 tarihinde Şükrü Saraçoğlu'nun başbakanlığındaki kabinede dışişleri bakanı, 30 Kasım 1944 tarihinde Paris, 13 Haziran 1949 yılında Portekiz büyükelçisi oldu. Arapça, Farsça, Fransızca ve Almanca bilmektedir.
CHP'den 6, 7 ve 11'nci dönem İstanbul milletvekili seçildi. 1956 yılı Kasım ayında emekliye ayrıldı. 13 Şubat 1958 tarihinde vefat etti.

Okunma Sayısı : 14